Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en l'edificació i l'ús del sòl i del subsol (ORPIME)

D’acord amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsol, es duu a terme una consulta pública, a través d'aquest portal web, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:

a) Antecedents.

b) Problemes que es volen solucionar amb la iniciativa.

c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

d) Els objectius de la norma.

e) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries.

En compliment del que s’esmenta, es descriu a continuació breument el marc en el que es planteja aquesta modificació:

a) Antecedents

L’urbanisme constitueix una de les competències municipals amb major impacte real en el medi físic, i una de les activitats finalistes de l’urbanisme és la relativa a l’edificació. Correspon als ajuntaments la fiscalització ex ante de les construccions i edificacions projectades i l’ús del sòl i del subsol, per tal de garantir el compliment de la legalitat en general, i de la legalitat urbanística en particular, així com l’eventual control posterior previst en els plans d’inspeccions per aquestes actuacions.

En aquest sentit aquest ajuntament aplica i disposa d’una ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl aprovada per acord del Ple de la corporació en sessió del dia 10 de novembre de 2006, que no s’ajusta a les noves realitats i normatives existents.

b) Problemes que es volen solucionar amb la iniciativa

Concretar, a escala municipal, el marc legal previst pel text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i el seu desenvolupament reglamentari, respecte de l’exercici de la potestat relativa a la intervenció administrativa en l’edificació, l’ús del sòl i del subsol.

c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Disposar d’una normativa municipal que incorpori les diverses i rellevants modificacions legislatives en l’esmentat àmbit de la intervenció municipal respecte dels actes de transformació i utilització del sòl, del subsol i del vol.

d) Els objectius de la norma

Facilitar la tramitació a l’ajuntament, però també a la resta d’operadors, i vol ser una eina sistemàtica, racional i integradora que permeti localitzar i conèixer, de forma fàcil i ràpida, la regulació tant de la informació urbanística com de la tramitació del procediment segons les particularitats de les tipologies de llicències urbanístiques i comunicacions prèvies. S’han contemplat les novetats introduïdes en la legislació de procediment administratiu comú —estatal i catalana—, les quals han suposat canvis rellevants en la regulació del procediment administratiu comú que també incideix en l’àmbit d’aquesta ordenança.

e) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries

No es contemplen altres solucions alternatives o possibles respecte a l’aprovació d’una Ordenança que reguli de forma detallada i precisa els sistemes d’intervenció en l’edificació mitjançant la concreció dels diversos règims d’intervenció municipal en les obres i els requeriments de cadascun que proporcioni una major seguretat jurídica al ciutadà i agilitzi els tràmits administratius.

Darrera actualització: 14.10.2023 | 23:57
Darrera actualització: 14.10.2023 | 23:57