Projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a Sant Sadurní d’Osormort

Aprovació definitiva del Projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum a Sant Sadurní d’Osormort

El Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 3 de maig de 2023, va aprovar inicialment el Projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum al magatzem municipal de Sant Sadurní d’Osormort.

Aquest projecte s'ha exposat al públic per un període  de 30 dies hàbils, per mitjà d'anunci al tauler d'anuncis de la seu electrònica i en aquesta seu municipals, al BOP de Barcelona i al DOGC del dia 23 de maig de 2023, per tal que els que hi tinguin interès puguin presentar, les al·legacions i reclamacions que considerin oportunes, sense que durant aquest termini se n'hi hagi presentat cap i en conseqüència l'aprovació inicial ha esdevingut definitiva sense necessitat de l'adopció de cap altre acord.

Darrera actualització: 24.07.2023 | 17:06
Darrera actualització: 24.07.2023 | 17:06