Projecte d'obres de reforma de les façanes del campanar de l'església de Sant Sadurní d'Osormort - APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovació inicial

El Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 4 de desembre de 2023, va aprovar inicialment el Projecte de reforma de les façanes del campanar de l'església, el qual es troba en fase d'exposició pública.

Aprovació definitiva

Havent estat exposat al públic per mitjà d'anunci publicat al tauler d'anuncis de la seu electrònica i al web municipal, així com al BOP de Barcelona del dia 28 de desembre de 2023 i al DOGC número 9068 del mateix dia i no havent-se rebut cap al·legació ni reclamació, el projecte ha esdevingut aprovat definitivament sense necessitat de l'adopció de cal més acord.

Darrera actualització: 11.03.2024 | 17:21
Darrera actualització: 11.03.2024 | 17:21